Program aktywizacji gdyńskiego rynku pracy

Czwartek, 27 Luty 2014

Na wczorajszej XL Sesja Rady Miasta Gdyni, radni przyjęli 26 uchwał, jedną odrzucili, a jedna została zdjęta z porządku obrad.

Przyjęto dwie rezolucje: dotyczącą wydarzeń na Ukrainie oraz potwierdzającą wolę doprowadzenia do uruchomienia funkcji cywilnych na lotnisku w Gdyni - Kosakowie.

Na wstępie obrad Komitet budowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego wręczył władzom miasta symboliczny akt przekazania monumentu, po jego całkowitym rozliczeniu finansowym. Przypomnijmy, pomnik został odsłonięty 10 listopada ubiegłego roku i mieści się vis a vis Urzędu Miasta Gdyni.

Jedną z najważniejszych spraw dla mieszkańców Gdyni borykających się z brakiem pracy z ostatniej sesji jest uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020".

Głównym celem Programu jest wzrost zatrudnienia i utrzymanie aktywności zawodowej klientów PUP Gdynia, poprzez realizację następujących priorytetów:

1. Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, osób zagrożonych bezrobociem oraz poszukujących pracy.
2. Tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój i promocja przedsiębiorczości.
3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie.
4. Indywidualizacja usług rynku pracy.
5. Rozwój potencjału instytucjonalnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
6. Prowadzenie bieżącej analizy bezrobocia i rynku pracy.

Realizacja powyższych priorytetów będzie odbywała się głównie w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy wykorzystaniu zasobów finansowych przyznanych algorytmem z Funduszu Pracy oraz środków pozyskanych na realizację konkretnych projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych (Fundusz Pracy) lub środków z Unii Europejskiej. Program nie zawiera przewidywanych kosztów realizacji poszczególnych priorytetów, gdyż brak jest możliwości oszacowania wpływów z Funduszu Pracy oraz środków pozyskanych na realizację projektów i programów, gdyż uzależnione są one od wyników aplikacji. Poza działaniami wymagającymi nakładów finansowych realizowane będą zadania motywujące klientów PUP Gdynia do podejmowania zatrudnienia, szczególnie poprzez indywidualizację usług rynku pracy.

 

reklama