Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia

Środa, 5 Marzec 2014

Stworzenie korzystnych warunków do rozwoju portu gdyńskiego i zwiększenie jego konkurencyjności w regionie Morza Bałtyckiego to główny cel przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka Nabrzeża Szwedzkiego zlokalizowanego w Porcie Wschodnim. Inwestycja, znajdująca się w układzie sieci TEN-T, jest współfinansowana w kwocie ponad 48,6 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Gdynia zyska nowoczesną infrastrukturę portową do obsługi ładunków masowych, takich jak produkty paszowe czy kruszywa do budowy dróg w kraju, co poprawi jakość i szybkość obsługi ładunków w porcie.

Poprzez lepsze dostosowanie terminalu masowego do przewozów kolejowych realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału transportu kombinowanego, a przez to bardziej przyjaznego środowisku, w ogólnych przewozach ładunków.

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę układu drogowo-kolejowego wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną. Powstaną nabrzeża i place manewrowo-składowe oraz 2-3 punkty odbioru ścieków ze statków, co zmniejszy ich zrzut do Morza Bałtyckiego. Zastosowanie systemów podczyszczających wody opadowe ograniczy przedostawanie się zanieczyszczeń do wód portowych, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

W przyszłości będą możliwe instalacje umożliwiające zasilanie statków w energię elektryczną z nabrzeża, co przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt umożliwi również tworzenie nowych połączeń w ramach autostrad morskich.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace:

  • przebudowa konstrukcji hydrotechnicznej,
  • roboty czerpalne do głębokości 13,5 m (bez umocnienia dna) wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża,
  • umocnienie dna skarp podwodnych,
  • przebudowa układu kolejowego i nawierzchni drogowych od strony Nabrzeża Duńskiego,
  • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.

Wartość całkowita projektu pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia wynosi ponad 85 mln zł, z czego ponad 48,6 mln zł to środki z Programu Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem tych środków, odpowiedzialnym za wykonanie inwestycji jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015.

reklama